แหล่งความรู้

พลาสติก PE คืออะไร

       พลาสติก PE หรือ Polyethylene (โพลีเอทิลีน) เป็นโพลิเมอร์ตระกูล โพลีโอลิฟิน (Polyolefins) ที่ได้จากอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อิ่มตัว มีพันธะคู่อยู่ 1 คู่ ใน 1 โมเลกุล เอทิลีนโมเนอร์เมอร์มีจุดเดือด -104 C ได้มาจากการดีไฮเดรชันเอธานอล หรือโดยไฮโดรจีเนชันอะเซทีลีน วัตถุดิบจากธรรมชาติก็มีจากก๊าซธรรมชาติ กากน้ำตาล จากอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งได้มาในรูปเอธานอล นอกจากนี้อาจใช้ปฎิกิริยาการแตกของโมเลกุล (Cracking) อีเธนหรือโพรเพนแล้วทำให้บริสุทธิ์

โพลีเอธิลีนจัดเป็นโพลีเมอร์พวกเทอร์โมพลาสติก ความยืดหยุ่นของพันธะ c-c ทำให้อุณหภูมิ Tg มีค่าต่ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของส่วนที่เป็นอสัณฐานและผลึก Tgจะมีค่าตั้งแต่ -130 C ไปจนถึง 60 C ซึ่งมีทั้งต่ำกว่าและสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้นโพลีเอทิลีนจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่นและแข็งที่สภาวะปกติแล้วแต่ชนิดของมัน อุณหภูมิ Tm ของโพลีเอทิลีน 130C (ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต) ความทนต่อแรงดึงมีค่าตั้งแต่ 1500-6100 lb/in2 ความสามารถในการยืดตัว กรณี LDPE 100-700% MDPE 50-650% HDPE 10-650% สมบัติในการละลาย ปกติจะไม่ละลายในตัวทำละลายใดๆทั้งสิ้น ที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 70 C ขึ้นไปมันจะเริ่มพอง และละลายได้ในตัวทำละลายพวก โทลูอีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ ไซลีน และไตรคลอโรเอทิลีน เป็นต้น พวกที่มีความหนาแน่นต่ำจะใสมากแต่จะขุ่นขึ้นเมื่อมีความหนาแน่นสูงขึ้น ทนต่อกรดและด่างได้ดีจึงมักใช้ทำภาชนะบรรจุกรด ด่าง พวกตัวออกซิไดซ์แรงๆ เช่น กรดไนตริกเข้มข้น หรือโพแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะทำให้คุณสมบัติเชิงกลเสียไป แต่อาจเพิ่มความต้านทานนี้ได้โดยใช้พวกที่มีความหนาแน่นสูง

พวก LDPE ยอมให้ก๊าสซึมผ่านได้ เนื่องจากมีส่วนของอสัณฐานซึ่งมีปริมาตรอิสระยอมให้มีการเคลื่อนไหวของโมเลกุลได้ จึงมีช่องว่างพอที่จะให้โมเลกุลของก๊าสซึมผ่านได้ ส่วนสมบัติทางไฟฟ้า เนื่องจากโพลีเอทิลีนไม่มีขั้ว ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกจึงไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ จึงเหมาะกับงานที่ใช้เป็นฉนวน เช่นทำสายไฟหุ้มทองแดง สำหรับ MDPE HDPE เหมาะกับงานขึ้นรูปโดยงานเป่า ใช้ทำขวดและภาชนะบรรจุ ที่ต้องใช้ความต้านทานสูง ทนต่อแรงเค้นสูง ส่วนงานเป่าจะมีเพียง 20 % ของปริมาณทั้งหมด

  อ้างอิง: ผู้แต่ง รศ.ปรีชา พหลเทพ, หนังสือ High Polymer, ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง